Utgivna Nummer

Artiklar

NIMBY-problematik och rättighetskonflikt vid lokalisering av vindturbiner och kärnreaktorer

Lars Löfquist

Denna artikel analyserar den etiska legitimiteten i NIMBY-påståenden (Not In My Backyard) från medborgare som motsätter sig lokaliseringen av vindturbiner och kärnreaktorer. Dessa påståenden kan analyseras med hjälp olika strategier för att lösa rättighetskonflikter. Tre strategier studerades: hierarkisk rättighetsordning, specifikation av rättigheter och andra moraliska överväganden. En nyckelaspekt är hur respektive strategi fångar upp restplikter, de plikter som finns kvar gentemot den part vars moraliska anspråk övertrumfas. En framgångsrik strategi bör kunna fånga upp restplikter eftersom NIMBY-påståendenas moraliska anspråk ej försvinner utan snarare ökar i takt med lokaliseringens omfattning.

 

Fulltext (pdf)