Utgivna Nummer

Artiklar

Antibiotikaresistens och socialismens återkomst

Erik Malmqvist & Christian Munthe

I denna artikel diskuterar vi hur de svårigheter som finns med att hantera fenomenet antibiotikaresistens aktualiserar socialistiska lösningar på centrala samhällsutmaningar. Efter en kort inledning där vi förklarar vad vi avser med socialism i artikeln och beskriver socialismens plats i nutida politisk debatt, följer ett avsnitt där vi översiktligt beskriver den samhällsutmaning som antibiotikaresistens utgör. Därefter diskuterar vi hur denna utmaning på olika vis ger tyngd åt argument för socialistiska lösningar på centrala åtgärdsområden. Avslutningsvis resonerar vi mer spekulativt kring dels i vad mån dessa argument kan utsträckas till andra strukturella samhällsutmaningar, t.ex. klimatfrågan, dels vad sådan socialistisk argumentation kan betyda för socialismens plats i framtida politisk filosofi.

Fulltext (pdf)