Utgivna Nummer

Artiklar

Framtida människors lika värde

Eric Brandstedt

Är doktrinen om ”alla människors lika värde” tillämpbar också på framtida, ännu icke levande personer? Artikeln argumenterar för ett jakande svar och ger därmed ett bidrag till hur denna vanliga moraliska övertygelse ska förstås och ger dessutom nya argument för omsorg gentemot framtida personer. Doktrinen tolkas som en kritik av handlingar och situationer snarare än som en fullständig värdering av människoliv. Utifrån den förståelsen används övertygelsen om alla människors lika värde för att kritisera "ren tidsdiskontering", för att försvara idén om framtida personers rättigheter, och som argument för skyldigheten att efterlämna ett människovärdigt arv.

Fulltext (pdf)