Utgivna Nummer

Artiklar

Frihet under pandemin: två liberala perspektiv på generella frihetsbegränsningar

Kalle Grill

I denna artikel kontrasteras två olika liberala perspektiv på frihetsbegränsningars moraliska och politiska rättfärdigande. Enligt det första perspektivet har vi skäl att dels främja människors rika möjligheter, dels respektera deras vilja i frågor som rör dem själva. Båda dessa värden kan vägas mot andra värden. Enligt det andra perspektivet är frihetsbegränsningar principiellt otillåtna om och endast om de drabbar vuxna beslutsförmögna personer för dessas egen skull, oavsett andra värden. Båda perspektiven är direkt tillämpbara i enkla situationer där en persons frihet begränsas för hennes egen skull och inga andra värden påverkas. I situationer där andra värden påverkas, vilket är det vanliga, bör det senare perspektivet modifieras så att det riktas mot skäl snarare än mot handlingar. I situationer där många människors frihet minskas både för deras egen och andras skull, som vid restriktioner under en pandemi, är det senare perspektivet mycket svårt att tillämpa och väcker frågor som dess förespråkare inte har besvarat.

 

Fulltext (pdf)